26 luglio 2007

FELIĈAN 120° NASKIĜTAGON , ESPERANTO! .................................................... BUON 120° COMPLEANNO, ESPERANTO!

LA DUDEK SESA DE JULIO MILOKCENT OKDEK SEP NASKIĜIS EN VARSOVIO LA HELPAN, PIANIZITAN, INTERNACIA LINGVON "ESPERANTO".

LEJZER LUDWIK ZAMENHOF
(1859 - 1917), HEBREA ERUDITO, POLIGLOTO KAJ KURACISTO, JE LA AGO DE DUDEK SEP JAROJ, ELDONIS EN LA POLA ĈEFURBO, SUB PSEŬDONIMO DE "DOKTORO ESPERANTO", LIBRETON TITOLITAN: "LINGVO INTERNACIA". ĈI LINGVO PRENIS LA NOMON "ESPERANTO" JE LA PSEŬDODONOMO DE SIA AUTORO.

HODIAŬ KE LA LINGVO DE ZAMENHOF FINAS CENT DUDEK JAROJ, ĜI ESTAS LA PLEJ DISVASTIĜINTA, LA PLEJ PAROLITA, LA PLEJ RIĈA, LA PLEJ EFIKA KAJ LA PLEJ ... LA PLEJ ... LA PLEJ AMATA EN
ĈIUJ ANGULOJ DE LA MONDO DE ĈIUJ ARTEFARITAJ INTERNACIAJ LINGVOJ EKZISTITAJ KAJ EKZISTANTAJ.

"
ESPERANTISMO
" HODIAŬ ESTAS LA MONDA MOVADO POR LA HOMA EMANCIPIĜO.

DANKON ZAMENHOF!

FELIĈAN 120° NASKIĜTAGON, ESPERANTO!
...................................................................
IL VENTISEI LUGLIO DEL MILLEOTTOCENTOOTTAN- TASETTE NASCEVA A VARSAVIA LA LINGUA AUSULIARIA, PIANIFICATA, INTERNAZIONALE, "ESPERANTO".

LAZZARO LUDOVICO ZAMENHOF (1859 - 1917) ERUDITO, POLIGLOTTA E MEDICO EBREO, ALL'ETA' DI VENTISEI ANNI, PUBBLICO' NELLA CAPITALE POLACCA, SOTTO LO PSEUDONIMO DI "DOTTOR ESPERANTO" UN LIBRETTO INTITOLATO: "LINGUA INTERNAZIONALE". QUESTA LINGUA PRESE IL NOME DI "ESPERANTO" DALLO PSEUDONIMO DELL'AUTORE.

OGGI CHE LA LINGUA DI ZAMENHOF COMPIE CENTOVENTI ANNI, ESSA E' LA PIU' DIFFUSA, LA PIU' PARLATA, LA PIU' RICCA, LA PIU' EFFICIENTE E LA PIU'... LA PIU' ... LA PIU' AMATA IN TUTTI GLI ANGOLI DEL MONDO DI TUTTE LE LINGUE ARTIFICIALI INTERNAZIONALI ESISTITE ED ESISTENTI.


"
ESPERANTISMO
" E' OGGI IL NOME DEL MOVIMENTO MONDIALE PER L'EMANCIPAZIONE UMANA.

GRAZIE ZAMENHOF!

BUON 120° COMPLEANNO, ESPERANTO!