1 agosto 2008

OMAĜON AL GRANDULO KIUN MI NE FORGESOS (Dediĉita al sia edzino Bruna kaj al siaj filoj Emiliano, Alberto kaj Petra)

.......................................................................................................................................................
OMAGGIO A UN GRANDE CHE IO NON DIMENTICHERO' (Dedicato a sua moglie Bruna e ai suoi figli Emiliano, Alberto e Petra )
.......................................................................................................................................................
Tributo
Tributo

La milito de infanoj
La guerra dei bambini
Rakontu amhistorion
Racconta una storia d'amore
Kaj tamen la vento blovas anko
r
Eppure il vento soffia ancora
Lulkanto al miaj infanoj
Ninna
nanna ai miei bimbi
Magdalena
Maddalena
La fiŝkaptisto (kun F. Mannoia)
Il pescatore
(con F. Mannoia)
Miaj pensoj estas ĉiuj tie
I miei pensieri sono tutti lì
Ora Italio
Italia d'oro

Voku mallaŭte (kun F. Konkato)
Chiama piano (con F. Concato)
Saluton Pieranĝelo
Ciao Pierangelo

.......................................................................................................................................................
Tributo

La guerra dei bambini

Racconta una storia d'amore

Eppure il vento soffia ancora

Ninna nanna ai miei bimbi

Maddalena

Pescatore (con F. Mannoia)

I miei pensieri sono tutti lì


Italia d'oro

Chiama piano
(con F. Concato)

Ciao Pierangelo

El:
http://digilander.libero.it/gianni61dgl/bertoli.htm

(Supozebla dato: la 7an de oktobro de 2006a)

Pieranĝelo Bertoli: Artiston tro frue kaj tro ofte forgesita.

Estas jam kvar (ses) la jaroj pasintaj ekde morto de Pieranĝelo Bertoli. Fakte, la 17a de oktobro de la 2002a, forlasis ĉi tiun vivon unu el plej gravaj kantaŭtoroj de la itala muzikhistorio. Amata de multnombra kaj heterogena publiko, la emilia artisto dum sia vivo kaj poste la morto estis viktima de obskurantismo per amaskomunikiloj kiu tamen ne malkuraĝigis kiuj amas lin kaj daŭrigas lin malkovri kaj admiri. Rilate al kantistoj pli komercaj oni foruzas milojn de vortoj por ĉiuj datrevenoj de la morto, por ĉiuj publikigoj, por ĉiu iniciativoj de memorigaj festoj; rilate al Bertoli nur multe da silento. Pieranĝelo estis kantaŭtoro kiu havis kuraĝon de kanti en la scenejo de San Remo la italajn maljustecojn. (Ora Italio), kiu afrontis vivon "a muso duro" (kun kruda mieno) malgraŭ sia handikapo, unu kiu preferis la engaĝitajn kanzonojn anstataŭe ol tute banalaj kantetoj, ofte je malprofito de propra populareco.


Kaj tamen, kiam kutime al aliaj aŭtoroj oni disponigas paĝojn kai specialaj televidaj elsendoj, al Pieranĝelo ne disponigis la plej malgrandan spacon, ankaŭ ne por diri ke la monaton de majo 2006a oni publikis ujon entenantan neeldonitan verkon trovita neatendite kaj ke, malgraŭ la malabunda publikeco, dum malmultaj semajnoj atingis la 18an pozicion en la klasifiko (eble ne estas tiom malmultaj kiuj memoras lin...). Nur kelkaj ĵurnaloj limigi ilin je diri ke la 7an de oktobro de la 2005a la Sugar music produktis la cd-n Tributo al Pieranĝelo Bertoli, en kiu la kanzonoj de l'artisto estas interpretitaj per la voĉoj de multaj famaj artsistoj: Nomadi, Fiorello, la Stadio, Nek kaj Ruggeri (nur por citi iuj el ili). En tiu cd esti ankaŭ neeldonitan de iu Luĉiano Ligabue, skribita por Pieranĝelo kaj kantita per nova voĉo kiu sin prezentis en la muzika panoramo: tiu de lia filo Alberto Bertoli. Jam Luĉiano Ligabue, tiu knabo kiu ĉirkaŭ antaŭ pluraj jaroj (1989) surdiskigis kiel ĥoristo de Bertoli sian unuan pecon (Son
ĝoj de rock and roll) kaj ke dank'al Bertoli trovis unuan diskografo de sia vivo.

Malgraŭ tiu ĉi silento, tamen Bertoli ne estis forgesita de multaj kiuj amas lin kaj ĉiutage trovas en lia voĉo la taŭgajn notojn por komenci la tagon. Ni admirantoj petas la justan spacon almenaŭ dum ĉi tiu datreveno kaj la justan dankemon al kantaŭtoro tro frue (kaj tro ofte) forgesita.

Marko Morrone
Administranto de la oficiala retejo Pieranĝelo Bertoli
www.bertolifansclub.org
_________________________________________________________

El:
http://www.bielle.org/Pages/bertoli.htm :"Pieranĝelo Bertoli naskiĝis en Sassuolo (provinco de Modeno) la 5an de Novembro, de la 1942a jaro, kaj maljuste li preskaŭ neniam venas nomita kiam oni devas memori la fekundan muzikan emilian skolon, ĝenerale - parolante - (Dalla, Ligabue, Carboni, Morandi) kaj modena, specife - parolante - (Guccini, Vasco Rossi ĝis la Modena City Ramblers)..."

Da: http://digilander.libero.it/gianni61dgl/bertoli.htm
(Data presumibile: 7 ottobre 2006)

Pierangelo Bertoli: un’artista troppo presto e spesso dimenticato

Sono ormai 4 (6) gli anni passati dalla morte di Pierangelo Bertoli. Il 7 ottobre del 2002 lasciava infatti questa vita uno dei cantautori più importanti della storia musicale italiana. Amato da un folto ed eterogeneo pubblico, l’artista emiliano è stato in vita e post morte vittima di un “oscurantismo mediatico” che non ha però scoraggiato chi lo ama e chi continua a scoprirlo ed ammirarlo. Per cantanti più commerciali si spendono migliaia di parole per ogni anniversario di morte, per ogni uscita discografica, per ogni iniziativa in ricordo; per Bertoli solo tanto silenzio. Pierangelo è stato un cantautore che ha avuto il coraggio di cantare dal palco di Sanremo le ingiustizie italiane (Italia d’oro), che ha affrontato la vita “a muso duro” nonostante il proprio handicap, uno che alle solite canzonette banali ha preferito sempre quelle impegnate, spesso a scapito della propria popolarità .

Eppure, mentre di solito per altri autori si concedono pagine e speciali televisivi, per Pierangelo non è stato concesso il minimo spazio neanche per dire che a maggio 2006 è uscito un cofanetto con un inedito trovato casualmente e che, nonostante la scarsa pubblicità, questo album si è ritrovato dopo poche settimane diciottesimo in classifica (forse non siamo cosi pochi a ricordarcelo…). Solo alcuni giornali si sono limitati a dire che il 7 ottobre 2005 la Sugar music ha prodotto il cd Tributo A Pierangelo Bertoli, dove le canzoni dell’artista vengono re-interpretate dalle voci di tanti artisti famosi: Nomadi, Fiorello, gli Stadio, Nek e Ruggeri (solo per citarne alcuni). In quel cd c’è anche un inedito di un certo Luciano Ligabue, scritto per Pierangelo e cantato da una voce nuova che si affaccia nel panorama musicale: quella del figlio Alberto Bertoli. Già Luciano Ligabue, quel ragazzo che un po’ di anni fa (1989) incide come corista di Bertoli il suo primo brano (Sogni di rock and roll) e che grazie a Bertoli trova il primo discografico della sua vita.

Nonostante questo silenzio, Bertoli non è stato comunque dimenticato dai tanti che lo amano e che ogni giorno trovano nella sua voce le note giuste per iniziare la giornata. Noi ammiratori chiediamo il giusto spazio almeno in questo anniversario e la giusta riconoscenza per un cantautore troppo presto (e troppo spesso) dimenticato.

Marco Morrone
Amministratore sito ufficiale Pierangelo Bertoli
www.bertolifansclub.org

__________________________________________________________________
Da:

http://www.bielle.org/Pages/bertoli.htm
:"Pierangelo Bertoli è nato a Sassuolo (MO), il 5 Novembre del 1942, e, ingiustamente, non viene quasi mai nominato quando si tratta di ricordare la fertile scuola musicale emiliana in generale (Dalla, Ligabue, Carboni, Morandi) e modenese in particolare (Guccini, Vasco Rossi fino ai Modena City Ramblers)..."

............................................................................................................................................................

Nessun commento: