22 giugno 2007

(Por Usono) NI ESTAS ĈIUJ (KONTRAŬ)AMERIKAJ (Per gli USA) SIAMO TUTTI (ANTI)AMERICANIEstas hodiaŭa sciigo (Tĵ3 Rai), ke aktuala estro de la CIA, Michael Hayden decidis de diskonigi kelkajn malnovajn dosierojn rilatantajn la sekretajn intrigojn kaj komplotojn organizitajn el Usono dum la jaroj 1950/70 en tuta la mondo.
La ĝenerala direktoro ne trovis skandala ke multaj de ĉi tiuj documentoj estas la provo de la kontraŭleĝaj aktivecoj praktikitaj en nomo de "demokratio kaj libereco" de ĉiuj popoloj. Nun oni volas pasiĝi ĉi aktivecojn kiel mallertajn organizitajn provojn kaj ofte plumpe malsukcesintajn. Kiel oni dirus: ni volis fari la malbonajn kun niaj malamikoj, sed ni ne sukcesis. "Ni nun ŝanĝiĝis ...", la estro diris (!)
Ĉu eble ne plenumis ankaŭ gravegajn nelicaĵojn rilate al Landoj alianciĝintaj aŭ konsiderataj amikaj kaj oni ankoraŭ daŭrigas ?
Ĉu eble ne sukcesis la sekvantajn krimajn kaj kontraŭdemokratajn entreprenojn de kiuj la mondo estas informita de longa tempo?:

- La ŝtatrenversoj por establi amikaj reĝimojn, ankaŭ se reakcian, sangavidajn kaj faŝistajn (Ĉilio, Argentino, Grekio, k.c.), kondiĉe ke estus kontraŭkomunistaj kaj kontraŭsovetaj;
- La nelicaj interferoj en la politiko de multaj suverenaj Ŝtatoj, inkludita Italio;
- La laŭcelaj murdoj por malstabiligi politikajn situaciojn de Landoj juĝitajn riskaj por la usonaj interesoj... kai ankoraŭ laŭ de ĉi vojo.

Malgaŭ ĉio ĉi, la aktualaj usonaj regantoj ne trovis hontan sian pretendon de "eksporti demokration" en aliaj Landoj, uzante ankoraŭ hodiaŭ samajn metodojn kaj eksplodigante pretekstain, preventajn, senfinajn militojn, kun la sola rezulto de multipliki per dek la internacian terorismon. Kiu intensiĝis dum la tempo ankaŭ por reago aŭ la pli aĉaj fiaĵoj de kiuj hodiaŭ la sinjoro estro de la CIA, Michael Hayden, anstataŭe ne informas nin.
Nun li rivelas al ni, eĉ provante de minimumigi, la manovrojn de simpla kontraŭspionado, aŭ la metodojn uzitajn por moligi kelkajn disidentojn (10.000?), aŭ maksimume la malsukcesintajn misiojn por elimini kalkajn malamatajn diktatorojn por anstataŭi ilin kun pli aĉaj aliaj, sed ŝatataj al si mem.

Ili volas kredigi al ni ke estis iam la misfama CIA. Hodiaŭ ili "ŝanĝiĝis": nur bombardas teroristojn kaj civilulojn rekte de supre!
...........................................................................................

E' notizia di oggi (Tg3 Rai) che l'attuale capo della CIA Michael Hayden ha deciso di rendere pubblici alcuni vecchi dossier riguardanti gli intrighi e i complotti segreti orditi dagli USA durante gli anni 1950/70 in tutto il mondo.
Il direttore generale non ha trovato scandaloso che molti di questi documenti sono la prova delle attività illegali praticate in nome della "democrazia e della libertà" di tutti i popoli. Ora si vuol far passare queste attività per tentavivi maldestramente organizzati e spesso goffamente falliti. Come dire: volevamo fare i cattivi con i nostri nemici, però non ci siamo riusciti. "Adesso siamo cambiati...", ha detto il capo (!)
Forse che non sono stati commessi gravissimi illeciti anche nei confronti di Paesi alleati o considerati amici e si continua ancora?
Non sono forse riuscite le seguenti imprese criminali e antidemocratiche di cui il mondo è già informato da un pezzo?:

- I colpi di stato per insediare regimi amici, anche se reazionari, sanguinari e fascisti (Cile, Argentina, Grecia, ecc,), purché fossero anticomunisti e antisovietici.
- Le interferenze illecite nella politica di molti Stati sovrani tra cui l'Italia.
- Gli assassini mirati per destabilizzare la situazioine politica di Paesi giudicati a rischio per gli interessi statunitensi... e via di questo passo.

Nonostante ciò, gli attuali governanti americani non hanno trovato vergognosa la loro pretesa di "esportare la democrazia" in altri Paesi usando anche oggi gli stessi metodi e scatenando pretestuose guerre preventive senza fine, con il solo risultato di moltiplicare per dieci il terrorismo internazionale.
Il quale si è intensificato negli anni anche per reazione alle peggiori porcherie di cui però oggi il sig. capo della CIA, Michael Hayden, non ci informa.
Ora egli ci rivela, tentando addirittura di minimizzare, le manovre di semplice controspionaggio, o i metodi usati per ammorbidire qualche dissidente, (10.000?) o al massimo le missioni fallite per far fuori qualche odiato dittatore e sostituirlo con un altro peggiore, ma di loro gradimento.

Vogliono farci credere che una volta c'era la famigerata CIA! Oggi "sono cambiati": bombardano soltanto i terroristi e i civili direttamente dall'alto!

Nessun commento: